Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - EVENTitems
1. Intellectuele eigendommen eventitems
- EVENTitems blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software en grafische ontwerpen. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie, logo's en afbeeldingen die hij in zijn ontwerp laat opnemen en waarborgt dat EVENTitems nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.De klant is verplicht op de hoogte te zijn van elke wettelijke beperking/verplichting t.o.v. zijn drukwerk. Enkel de klant is verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken.
2. Uitvoering van een opdracht / betaling
- Indien de uitvoering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft EVENTitems het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
- Standaard wordt geen enkele bestelling uitgevoerd zonder dat de betaling vooraf werd ontvangen.
op vraag van de klant kan EVENTitems hier een uitzondering op maken, al is hij hier niet toe verplicht.
- Elke betalingsachterstand zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning de volgende gevolgen hebben en dit ongeacht het recht van EVENTitems om een vergoeding voor de belangrijkere geleden schade te vorderen. Opgemaakte facturen dienen te worden betaald binnen de 14 kalanderdagen na factuurdatum. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 3% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. EVENTitems zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van EVENTitems nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.
-In geval van gebleken insolventie, van vereffening of faillissement van de koper, behoudt EVENTitems zich het recht om directe betaling van alle verschuldigde en nog te kwijten bedragen te eisen, om de ontbinding of opschorting van alle lopende bestellingen voort te zetten, om van de Klant aanvullende garanties en vergoeding van zijn schade te verzoeken. In geen enkel geval kunnen de betalingen geschorst worden of het voorwerp uitmaken van eender welke compensatie, tenzij met schriftelijk en voorafgaand akkoord van EVENTitems.
- EVENTitems kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, in welke vorm dan ook, die binnen het aangeleverde bestand voor druk zitten.
- EVENTitems behoudt zich, op algemene wijze, het recht om een bestelling te weigeren als het Document geleverd door de klant niet toelaat een kwaliteitsindruk te verwezenlijken, zonder in dergelijk geval een vergoeding van welke aard ook aan de Klant verschuldigd te zijn.
EVENTitems behoudt het recht om elke bestelling te weigeren, zonder opgave van motief en zonder enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, reeds betaalde bedragen worden teruggestort.
- De prijzen worden op de website in euro te kennen gegeven, belasting en leveringskosten niet inbegrepen en onder voorbehoud van foute weergave van prijs op basis van technische en/of menselijke fout.
- Facturen zijn online te consulteren via de persoonlijke pagina van de klant en zullen pas worden opgemaakt van zodra de betaling is ontvangen of wanneer de opdracht in uitvoering gaat.
- De klanten, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een vermindering van het B.T.W.-bedrag, zijn gehouden deze vermindering te rechtvaardigen door middel van het doorgeven van alle vereiste documenten, teneinde het absolute bewijs ervan te leveren. De vermelding van deze uitzondering dient te worden gemeld aan eventitems voor bestelling of ten laatste binnen de 7 dagen na facturatie.
- De Klant geeft EVENTitems zijn volledige gegevens inzake woonplaats of maatschappelijke zetel, leveradres, facturatieadres, evenals een werkend e-mail adres, teneinde de EVENTitems toe te laten probleemloos te communiceren met zijn klant.
- Een Klant-consument beschikt over een recht om van zijn aankoop af te zien binnen de 7 dagen.
Echter is deze regeling NIET geldig voor producten die op maat worden geproduceerd. Wanneer uw producten in productie gaan is het onmogelijk deze bestelling nog te annuleren. Ook onze diensten die aan u op maat worden aangeboden kunnen vanaf de uitvoering niet meer worden geannuleerd.
Indien de klant toch het recht zou hebben de productie/uitvoering te annuleren dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.
- De Klant neemt formeel nota dat de Website niet altijd bereikbaar kan zijn en last kan hebben van technische storingen/onderbrekingen.
- EVENTitems, zijn bestuurders en personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een eender welke schade ten gevolge van het gebruik van de Website, inclusief zonder op limitatieve wijze op te sommen, schade afkomstig uit een fout, weglating, virussen, vertraging of onderbreking van de dienst.
Indien een verantwoordelijkheid, van welke aard ook, ten laste van EVENTitems wordt gelegd, zal zij in geen geval de waarde van de desbetreffende bestelling kunnen overschrijden.
- Eventitems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschillen en afwijkingen (onder welke vorm dan ook) aan de afgeleverde producten. Doch kan de klant enkele stalen van het afgeleverde product opsturen naar het adres van de maatschappelijke zetel. Desondanks er standaard geen vergoeding is voorzien zal geval tot geval worden beoordeeld en zal er mogelijks een financiële compensatie volgen. De klacht komt enkel in aanmerking voor een procentuele compensatie wanneer de afgeleverde producten niet overeenkomen met de kwaliteitsnormen van eventitems, en/of niet overeenkomen met de eerder gestuurde stalen. Deze compensatie is geplafonneerd op het aankoopbedrag en enkel op de fysieke waarde van de aangekochte producten.
Bijkomende bepalingen voor ontwerpdiensten geleverd door eventitems
- Mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen aan grafische ontwerpen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende 'goed voor druk' of een orderbevestiging via e-mail ontslaat EVENTitems van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van tijdens of na het drukken vast gestelde fouten of weglatingen.
- Bij de finale versie zal het ontwerp worden doorgestuurd zodat men een goed voor druk kan geven. Wanneer deze versie alsnog fouten zou bevatten onder welke vorm dan ook, dan is eventitems onder geen beding aansprakelijk voor deze fout.
Transport
- Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
Bij beschadiging van de pakken is de klant verplicht om dit te vermelden bij het tekenen voor ontvangst. Vervolgens brengt de klant binnen de 24 uur EVENTitems op de hoogte van deze schade.
Bij beschadiging zal eventitems een schadeloosstelling uitbetalen na onderzoek bij de betrokken transporteurs. In geen geval kan deze schadeloosstelling hoger zijn dan de aankoopwaarde, en is slechts beperkt tot de werkelijke schade aan het product.
Nationale pakken worden verzonden via koerierfirma's. Indien er pakken ontbreken dan moet u dit binnen de 48 uur melden.
Indien uw levering werd gepland voor DAG X en wanneer deze niet aankomt (en wanneer u ook geen melding in de brievenbus heeft ontvangen), dan is het aangewezen om contact op te nemen met eventitems.
Indien een niet aangekomen zending niet wordt gemeld binnen de 14 dagen na verzending door ons wordt deze beschouwd als ontvangen.
Indien de bovenstaande meldingstermijnen worden overschreden dan is eventitems geen enkele vergoeding verschuldigd aan de klant.
Wanneer een pak wordt verzonden door onze transporteurs en wanneer u niet thuis blijkt te zijn zal eventitems dezelfde transportkost opnieuw in rekening brengen voor een tweede aanbieding.
Het eerste kwartier laad en lostijd is gratis tot op het gelijkvloers. Indien er een overschijding is van deze duur (of van de beperking in verdiepingen) dan zal eventitems de extra gemaakte kosten doorfactureren.
Een bestelling dat werd doorgegeven aan onze koerierfirma wordt enkel en alleen afgeleverd door deze firma. Eens een bepaalde zending met een koerier is vertrokken dan moet deze zending worden afgeleverd door een koerier. Dit wil dus zeggen dat het niet mogelijk is om deze zendingen af te halen op één van onze afhaalpunten (zelfs na een eerste aanbieding).
Eventitems kan in uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijke vraag van de klant de zending uit de transportcyclus halen. Alle kosten die daar uit voortvloeien zijn ten laste van de klant.

Newsletter

Graag op de hoogte van al onze nieuwigheden en promotie's? Meld u nu aan op onze nieuwsbrief!
Aanmelden